Vedtægter for Albertslund Lokalhistoriske Forening

Navn og hjemsted§ 1
Foreningens navn er Albertslund Lokalhistoriske Forening. Dens hjemsted er Albertslund Kommune,
Formål§ 2
Foreningens formål er at fungere som støtteforening for Lokalhistorisk Samling Albertslund.

Foreningen arbejder for at:

 • skabe kontakt mellem lokalhistorisk Samling og de lokalhistorisk interesserede i Albertslund Kommune.
 • udbrede kendskabet til Albertslunds historie ved f.eks. at afholde møder, foredrag, studiekredse osv.
 • formidle viden om Albertslunds historie på tryk, via hjemmeside eller på anden måde.
 • støtte Lokalhistorisk Samlings arbejde med at indsamle og bevare materiale, der kan belyse Albertslunds historie.
 • medvirke til at sikre bevaringen af bygninger og genstande af kulturhistorisk værdi i Albertslund.
 Medlemmer§ 3
Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder, der svarer til ét medlemskab.
 Generalforsamling§ 4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel pr. brev og på hjemmesiden.
§ 5
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning og aflæggelse af regnskab.
 3. Beretning om Lokalhistorisk Samlings virksomhed.
 4. Budget og fastsættelse af kontingent.
 5. Valg.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

Forslag til punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

§ 6
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert medlemskab har 1 stemme.
Ekstraordinær generalforsamling§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned efter begæring herom er fremsat, og indkaldes med motivering for dens afholdelse som en ordinær generalforsamling.

 Ledelse§ 8
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige årstal vælges 3 medlemmer og i ulige årstal vælges 4 medlemmer.

Suppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges hvert år.

§ 9
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, webmaster og sekretær. Sekretæren udarbejder et referat fra bestyrelsens møder og generalforsamlingen.

Lokalhistorisk Samlings arkivar kan ikke vælges til bestyrelsen, men deltager i dens møder uden stemmeret.

Økonomi§ 10
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan bidrag modtages og tilvejebringes fra anden side.
§ 11
Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningens økonomiske midler er indsat på bankkonto.
§ 12.
Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på generalforsamlingen, hvis ændringsforslaget har været på dagsordenen. Vedtægtsændringen skal vedtages med 3/4’s flertal blandt de fremmødte.
Foreningens opløsning§ 13
Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være ordinær. Beslutningen skal vedtages med mindst 3/4’s flertal blandt de fremmødte medlemmer ved disse 2 generalforsamlinger. Ved foreningens opløsning skal bestyrelsen beslutte at anvende en eventuel formue til lokalhistoriske formål.
Indsamling§ 14
Lokalhistorisk materiale (dvs. billeder, arkivalier, genstande m.m.), der indsamles ved foreningens foranstaltning, indgår i Lokalhistorisk Samling og er dennes ejendom, med mindre andet er aftalt med samlingens arkivar.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 8. april 1991.
Ændret på generalforsamlingerne 17. jan. 1994, 17. jan. 1995, 19. jan. 2000, 30. jan. 2002, 24. jan. 2005 og 23. januar 2017

Dette websted anvender cookies. Når du fortsætter med at anvende dette websted, accepterer du vores brug af cookies.